تابلو، پوستر، بنر ...
چهره و صدای انقلاب مردم ایران باشیم.

 Signs - Posters - Banners.....
"Be the face and voice  of the Iranian Revolution."

info@wlf2022.ca         Yaser 416-854-4342            

                              

  | Home page  صفحه اصلی  |    Postersپوستر       Petitionتومار   |  IRGC رژیم |


 

با تشکر از یاسر که این طرح را به اجرا درآورد.
 با تشکر از افراد ناشناس (۲۰۰) خاطره (۱۰۰) یاسر(۱۰۰) ناشناس (۵۰) ناشناس (۲۵۰) اسفندیار (۲۰) ناشناس (۱۰) سحر (۱۰) راتین (۵) فریبرز (۱۰۰) ناشناس(۵۵)
بخصوص با تشکر از مهرداد که مخارج چاپ سری دوم ۱۰۰۰۰ برچسب را به تنهایی به عهده گرفت.
شما هم میتوانید در کمپین چهره انقلاب مردم ایران باشیم همکاری کنید

Thanks to Yaser who implemented this plan. Thanks to unknown people (200) Khatereh (100) Yaser (100) Unknown (50)
Esfandiar (20) Unknown (10) Sahar (10) Ratin (5) Fariborz (100) Unknown (55)  
Special thanks to Mehrdad, who took over the expenses of printing the second series of 10,000 stickers by himself
.
You may also be part of the campaign of "Be the face of Iranian Revolution"

برچسب شیشه مغازه و ماشین

برای دریافت و کمک به پخش تماس بگیرید

Stickers for shop windows and cars
Call to receive
yours and help distribute

مراکز پخش

Sign & Print 6186 Yonge Street

Super Arzon 6103 Yonge St.

 

FREE

رایگان

 
   

تابلو پلاستیکی یکرو

16"x24"

Coroplast one sided signs

مراکز پخش

Sign & Print 6186 Yonge Street

Super Arzon 6103 Yonge St

 

  instock موجود  
 
 

  order سفارش  

 

  order سفارش  

  order سفارش  
 

 

لاکتابی

در اندازه های مختلف

Bookmarks
All Sizes

مراکز پخش

Sign & Print 6186 Yonge Street

 

  order سفارش  
 
 

آهن ربا یخچالی

2"x3.5"

Fridge Magnets

مراکز پخش

Sign & Print 6186 Yonge Street

  Instock موجود  
 

 

دگمه

2.5"

Buttons

مراکز پخش

Sign & Print 6186 Yonge Street

 

Instock

موجود

 
 

 

 

Last Edited 10/11/2022 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@wlf2022