تابلو، پوستر، بنر ...
«چهره و صدای انقلاب مردم ایران باشیم.»

 Signs - Posters - Banners.....
"Be the face and voice  of the Iranian Revolution."

info@wlf2022.ca         Yaser 416-854-4342            

                              

  | Home page  صفحه اصلی  |    Postersپوستر       Petitionتومار   |  IRGC رژیم |


 

 

با چند امضاء با انقلاب ملت ایران همصدا شویم!


MOVEMENT

Women. Life. Freedom.

لیست کلیه تومار ها در رابطه با انقلاب مردم ایران


 

رهبران هفت کشور صنعتی: دیپلمات های ایران را اخراج کنید/ خواستار آزادی زندانیان سیاسی شوید
G7 Leaders: Expel Iran's Diplomats /
Demand that Political Prisoners Be Freed

Hamed Esmaeilion started this petition

22/11/?       8:22 pm       0001 signature
22/11/12       12:06 pm     744565 signatures
22/11/15     4:58 pm       817134 signatures
22/11/16     12:25 pm       821693 signatures
22/11/18     6:00 pm       828838 signatures
22/11/20     7:08 pm       831115 signatures
22/11/24     4:08 pm       877077 signatures
22/12/02     12:00 pm       920060 signatures
22/12/11     10:28 am       953159 signatures

 

1

حذف جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون
 حقوق بشر سازمان ملل متحد

Remove Islamic Republic of Iran from the UN
commission on the status of women

Sajad
United States
 

22/11/?       8:22 pm   0001 signature
22/11/12       12:06 pm   137738 signatures
22/11/15     4:58 pm       142820 signatures
22/11/16     12:25 pm    143007 signatures
22/11/18     5:38 pm    143937 signatures
22/11/20     7:10 pm      144536 signatures
22/11/24     4:10 pm      146540 signatures
22/12/02     12:00 pm      163404 signatures
22/12/11     10:28 am       173855 signatures
22/12/14     6:16PM       176935 signatures

2

Solidarity with
#WomanLifeFreedom
in World Cup 2022

WomanLifeFreedom WorldCup2022 
started this petition
Canada

Qatar World Cup: England players to discuss
 taking the knee before Iran opener

22/11/12       8:22 pm   0001 signature
22/11/14       12:06 pm   1703 signatures
22/11/15       12:51 am   2180 signatures
22/11/15       05:25 PM   2804 signatures
22/11/16     12:25 pm    3687 signatures
22/11/18     5:38 pm    6436 signatures
22/11/20     7:10 pm      48657 signatures
22/11/24     4:15 pm      104816 signatures
22/12/02     12:36 pm      113632 signatures
22/12/11     10:28 am       115691 signatures

3


اعدام معترضان ایرانی را متوقف کنید
STOP EXECUTION OF IRANIAN PROTESTERS

Raheleh Behzadi - Sweden

22/11/12       22 pm       48543 signatures
22/11/15       4:42 pm   215297 signatures
22/11/16     12:25 pm   222975 signatures
22/11/18     6:00 pm   305058 signatures
22/11/20     7:10 pm      324726 signatures
22/11/24     4:12 pm      419390 signatures
22/12/02     12:36 pm      439421 signatures
22/12/11     10:28 am       481860 signatures
 

 

4


"موسسه صلح و دیپلماسی با مدیریت بیژن احمدی و یونس زنگی آبادی از وزارت دفاع کانادا صد هزار دلار بودجه گرفته است. این طومار خطاب به وزیر دفاع کانادا و به منظور اعتراض به این امر و تقاضای قطع این ارتباط است."

https://www.facebook.com/groups/475073195864162/posts/5734236696614426/

اعطای بودجه عمومی به سازمان های
 مرتبط با رژیم های استبدادی را متوقف کنید

End Public Funding For Organization with Links
to Pro-Authoritarion Individuals

Rashnu - Toronto

22/11/01       5:56 pm      001 signature
22/11/10       7:10 pm       970 signatures
 

از ادامه این تومار ممانعت به عمل آمد
this petition was prevented

 

5


مجید جوهری را از پارلمان اخراج کنید
Remove Majid Jowhari from Parliament

Richmond Hill Proud started this petition
to 
Parliament of Canada and 

 

19/05/29       5:56 pm      001 signature
22/11/16       6:41 pm       5667 signatures
22/11/20     7:10 pm      5679 signatures
22/11/24     4:14 pm      5709 signatures
22/12/02     12:36 pm      5750 signatures

6


DEMAND APPLE TO MAKE THE REAL IRANIAN FLAG EMOJI (ANTI ISLAMIC REPUBLIC)

تقاضا از اپل برای استفاده از نمادین پرچم
واقعی ایران (ضد جمهوری اسلامی)

Free Iran started this petition to Apple
Canada

22/11/??       5:56 pm      001 signature
22/11/18       5:28 pm       2379 signatures
22/11/20     7:10 pm      2698 signatures
22/11/24     4:16 pm      3077 signatures
22/12/02     12:36 pm      3602 signatures

7


 

Elon Musk: Ban
Ayatollah Khamenei From Twitter

الون ماسک: مانع از حضور خامنه ای
 در توییتر شوید

Emily Schrader started this petition
November 6th United States


22/11/06       5:56 pm      001 signature
22/11/20       7:02 pm       77422 signatures
22/11/24       4:19 pm       77422 signatures
22/12/02     12:36 pm      96161 signatures
22/12/11     10:35 pm       106741 signatures
22/12/11     10:38 am      101006 signatures
 

8

   

Iranian FA must be suspended in the upcoming FIFA Congress meeting in Rwanda, March 2023

فدراسیون فوتبال ایران باید در نشست آتی کنگره فیفا
در رواندا در مارس 2023 تعلیق شود.

 Ali Unknown - OH, United States

Anonymous started this petition to President at FIFA (Mr. Gianni Infantino) and 

22/9/??       7:02 pm      1 signature
22/10/21       4:20 pm      33643 signatures
22/12/02     12:36 pm      34094 signatures

 

9

     

Iranian regime violent targeting of
children and adolescents

هدف قرار دادن خشونت آمیز
 کودکان و نوجوانان
توسط رژیم

 

Arash and Kamiar Alaei started this petition
Irvine, CA, United States

22/11/19       7:02 pm      1 signature
22/11/25       10:33 pm      51523 signatures
22/12/02     12:36 pm      62433 signatures

 

 

10


UNICEF Must Intervene in Iran's Situation
to Stop Killing of Iranian Children

برای متوقف ساختن  کشتار کودکان در ایران
یونیسف باید مداخله کند

 

Arash Dehkordi started this petition to UNICEF (UNICEF)

Edgware, United Kingdom

22/11/?       7:02 pm      1 signature
22/11/25       11:33 pm      6936 signatures
22/12/02     12:36 pm      13413 signatures

 

11

Petition to deport and/or seize assets
of Islamic Republic relatives in Canada.

اموال وابستگان به جمهوری اسلامی  را توقیف
و آنها را از کانادا دیپورت کنید

Free started this petition to Justin Trudeau (Prime Minister of Canada/Premier ministre du Canada) and 

22/11/?       7:02 pm      1 signature
22/11/29       12:50 pm      62265 signatures
22/12/02     12:36 pm      62651 signatures

12

Iran: provide Arash Sadeghi with the specialized medical care he needs, immediately

ایران: مراقبت های پزشکی تخصصی مورد نیاز
 آرش صادقی را به سرعت ارائه دهید

Amene Asgari started this petition to Amnesty International and 

 

Cambridge, MA, United States

22/11/?       7:02 pm      1 signature
22/12/02      11:37 pm      12197 signatures

 

13

Ask UNICEF to Take Action!

از یونیسف بخواهید که اقدام کند!

Toronto, Canada

Tania Gh started this petition to UNICEF (UNICEF)

22/11/?       7:02 pm      1 signature
22/12/03      11:44 pm      4811 signatures

 

14

TRY 227 IS. REPUB. MPs in Intl Criminal Crt 4 Demanding EXECUTION of 14K IRANIAN Captives

نمایندگان حکومتی مجلس جمهوری اسلامی که خواستار
 اعدام اسیران خیزش مردم ایران شده اند را تحریم و در دادگاههای بین المللی محاکمه کنید

Arash started this petition to Judge Piotr Hofmański (International Criminal Court)

Canada

22/12/?       7:02 pm      1 signature
22/12/11      10:10 am      3882 signatures

 

15

Request for closing Ali Khamenei’s Twitter accounts

حساب توییتری علی خامنه ای را ببندید

Mohammad Reza Hajiloo started this petition

Germany

22/12/?       7:02 pm      1 signature
22/12/11      10:am       106743 signatures

16

Free Niloofar Hamedi and Elaheh Mohamadi imprisoned for breaking news of MahsaAmini

نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزنامه نگارانی که خبر
مهسا امینی را منتشر کردند آزاد کنید

Bahar started this petition to Javaid Rahman (United Nations Special Rapporteur on human rights in Iran) and 

Canada

22/11/?       7:02 pm      1 signature
22/12/11      6:22 pm      202440 signatures

17

STOP THE EXECUTION OF
AMIR NASR- AZADANI

اعدام امیر نصر آزادانی را متوقف کنید

Natalia Marcellino started this petition to Iran's government

CABA, Argentina

22/12/19       7:02 pm      171896 signatureس
22/12/21      1:08 pm      1624794 signatures

18

    19

    20

    21
     
     
     
     
     

Last Edited 10/11/2022 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@wlf2022