تابلو، پوستر، بنر ...
چهره و صدای انقلاب مردم ایران باشیم.

 Signs - Posters - Banners.....
"Be the face and voice  of the Iranian Revolution."

info@wlf2022.ca         Yaser 416-854-4342            

                              

  | Home page  صفحه اصلی  |    Postersپوستر       Petitionتومار   |  IRGC رژیم |


 

Courtesy of Palmstone.com


Download - JPEG

PDF 11x17

Courtesy of Palmstone.com


Download

PDF 11x17

Download

8.5"x11" - pdf file

11"x17" - pdf file


بزودی - پوسترهای مربوط به انقلاب مردم ایران از همین گرافیست

با تشکر از:

GH Farhad

Visual Artist

 

T. 905-597-8006

F. 905-597-2242

E. ghfarhad@nps22.com

 

133-7163 Yonge Street Thornhill, ON L3T0C6

 


   

 

Last Edited 10/11/2022 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@wlf2022